Ceník služeb advokátní kanceláře


Výše odměny za poskytované právní služby se vždy liší podle konkrétních okolností a předpokládaného rozsahu práce. Průběžně se snažíme zhodnotit pracnost a náročnost zakázek a navrhnout klientovi cenově nejpřijatelnější variantu. Na první bezplatné schůzce se dozvíte přibližný odhad, na kolik Vás poskytnutí právních služeb přijde. Svým klientům nabízíme všechny formy určení odměny, kterou příslušný právní předpis dovoluje.

S klienty, se kterými spolupracujeme dlouhodobě, fungujeme zpravidla na bázi paušální odměny, která je domluvena po vyhodnocení potřeb klienta, náročnosti a pracnosti očekávané práce, a která zohledňuje všechny právní služby poskytované klientovi bez ohledu na jejich odbornou a časovou náročnost, mimo hotových výdajů. Není- li odměna sjednána, má advokát právo na minimální odměnu stanovenou pro daný typ kauzy advokátním tarifem, tj. vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. Aktuální znění advokátního tarifu naleznete zde.


Smluvní odměna advokáta může mít následující formy:

  • Časová odměna (hodinová sazba)
  • Úkonová sazba
  • Paušální sazba
  • Podílová odměna (dle výsledku ve věci)
  • Vedle odměny náleží advokátovi náhrada hotových výdajů (soudní a jiné poplatky, znalečné apod.) a náhrada za promeškaný čas. Na základě požadavku klienta na konkrétní právní službu je klientovi zaslán k odsouhlasení předpokládaný odhad maximálního počtu hodin právních služeb.

    Hodinová sazba právních služeb se pohybuje od 950,- Kč / hod. Základní hodinová sazba je určena v závislosti na množství poskytovaných právních služeb a jejich náročnosti.