Naše kancelář

V naší praxi klademe velký důraz na profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře, advokátní mlčenlivosti a respektu. Nespoléháme na pouhou znalost práva, ale vždy se snažíme klientovi poskytnout komplexní služby vztahující se k jeho obchodnímu případu, zejména tedy zajištění služeb ekonomických, daňových expertů, včetně soudních znalců v relevantních oborech.

Při řešení klientských záležitostí garantujeme rychlost, preciznost a plné nasazení. V souvislosti s tímto úzce spolupracujeme s ověřenými daňovými poradci, advokáty, účetními, insolventními správci a exekutory.

Kompletní právní servis:

Trvalá spolupráce s jednou advokátní kanceláří šetří čas a vede k lepším výsledkům.

Komplexní právní servis za paušální měsíční odměnu:

 • individuální výše paušálu za odpovídající počet hodin dle povahy požadovaných služeb, neúčtujeme každou započatou hodinu, ale skutečný počet hodin odvedené práce
 • paušál lze kdykoliv změnit či zrušit dle aktuálních potřeb klienta
 • přednostní vyřizování záležitostí paušálního klienta
 • možnost dlouhé telefonické konzultace nebo návštěv ve Vaší kanceláři
 • garantovaná rychlost a kvalita poskytovaných právních služeb
 • zvýhodněná cena

Advokátní úschova:

Advokátní úschova peněz zaručuje zvýšení jistoty, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly. Advokát vystupuje jako třetí nezávislá osoba, u které jsou uloženy finanční prostředky či listiny až do doby splnění závazku. Advokátní úschova je alternativním způsobem úschovy finančních prostředků na rozdíl od bankovních či notářských úschov, které jsou časově náročnější a finančně méně výhodné. Přijaté finanční prostředky jsou po celou dobu úschovy složeny na zvláštním bankovním účtu, oddělené od jiných finančních prostředků, a to včetně těch, které jsou případně předmětem jiné advokátní úschovy. Úschova řeší případy, kdy si nejste zcela jisti splněním smlouvy druhou stranou. Je pro Vás tak stoprocentní zárukou, že o své peníze nepřijdete. Advokátní úschovu lze doporučit zejména při převodech nemovitostí a jiných majetkových hodnot. Obnáší to jen podpis smlouvy o advokátní úschově, převod finančních prostředků a zaplacení smluvené odměny advokátovi.

Výhody advokátní úschovy:


Vymáhání pohledávek:

Nabízíme Vám komplexní řešení vymáhání pohledávek, a to jak v mimosoudním procesu, tak procesu soudním, včetně vymáhání dluhů prostřednictvím exekuce.

Jak Vám v případě vymáhání pohledávek můžeme pomoci:

 • zbavíme Vás všech administrativních prací a nákladů spojených s nezaplacenými pohledávkami
 • vyhotovíme a rozešleme dlužníku upomínky vč. předžalobní výzvy
 • vypracujeme efektivní smluvní dokumenty, návrh na vydání platebního příp. elektronického platebního rozkazu, uznání dluhu, smír, exekuční návrh
 • Vaši dlužníci budou vyzýváni neprodleně
 • odpovídáme za správnost poskytovaných služeb v oblasti vymáhání pohledávek od žaloby v civilním soudním řízení po  zastupování oprávněného věřitele v exekuci

Advokát posoudí právní stav pohledávek, včetně možných rizik a jejich dobytnost. Advokát může dále projednat s dlužníkem úhradu dluhu ve splátkách, uznání dluhu nebo případné zajištění pohledávky. V případě, že dlužník neuhradí dluh v rámci mimosoudního vymáhání, advokát zahájí soudní řízení.

Našim cílem je nejen vymáhání dluhů (pohledávek), ale i systematické předcházení jejich vzniku, např. samotným nastavením smluv, sjednáním zajištění, apod. Samotné převzetí zastoupení advokátem má na většinu dlužníků silný psychologický vliv a dlužníci se sami snaží svůj dluh splatit. U zbývajících dlužníků má pak věřitel jistotu, že nezbytná soudní řízení budou advokátem vedena s odbornou péčí.

Postup vymáhání pohledávky:

 • komunikace s věřitelem ve věci zajištění podkladů potřebných pro zahájení vymáhání pohledávky, podpis advokátní plné moci
 • prověření majetnosti dlužníka v rámci veřejně dostupných zdrojů
 • sepsání předžalobní výzvy k úhradě jménem advokátní kanceláře
 • případné jednání s dlužníkem směřující k dodatečnému zajištění pohledávky, k uznání dluhu nebo uzavření smíru
 • podání žaloby s návrhem na vydání platebního rozkazu či elektronického platebního rozkazu
 • zastoupení v řízení před soudy při vymáhání pohledávky
 • v případě platné rozhodčí doložky podání návrhu na vydání rozhodčího nálezu a zastoupení v řízení před rozhodčím soudem
 • podání exekučního návrhu a zastoupení v exekučním řízení

Exekuce

Jakmile budeme mít k dispozici vykonatelný exekuční titul, vymožení Vaší pohledávky nechte na nás. Vytvoříme exekuční návrh, vybereme vhodného exekutora, budeme s ním aktivně komunikovat a reagovat na jeho výzvy za Vás až do úplného vymožení pohledávky. V případě vymožení pohledávky v exekuci obdržíte 100 % z výše žalované pohledávky spolu s dalšími nároky, které náležely k pohledávce. Jedná se především úroky, úroky z prodlení a smluvní pokuty. Odměna naší advokátní kanceláře za Vaše zastupování v exekučním řízení jako osoby oprávněného věřitele je hrazena prostřednictvím náhrady nákladů právního zastoupení, které Vám budou přiznány nad rámec žalované pohledávky a hradí je dlužník. Vás tedy právní zastoupení v exekuci nestojí ani korunu.

Zastupujeme samozřejmě klienty i v pozici povinného dlužníka v exekuci.

Insolvenční řízení

Nabízíme našim klientům následující služby v souvislosti s insolvenčním řízením:

 • sepis a podání věřitelského nebo dlužnického insolvenčního návrhu
 • návrh na povolení oddlužení (tzv. „osobní bankrot“)
 • zastoupení klientů jako věřitelů ve věřitelských orgánech
 • zpracování a podání přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení
 • zastupování klientů v rámci incidenčních sporů
 • poradenství klientům, ať již v pozici věřitele nebo dlužníka, a to ve všech fázích insolvenčního řízení

Nemovitosti:

Advokátní kancelář Mgr. Lucie Řehákové poskytuje právní služby při zastupování klientů v jednáních o uzavření smlouvy, kontrolu právního a faktického stavu převáděných nemovitostí včetně jejich právních vad, vytvoření smluvní dokumentace, případně posouzení již existujících smluv a dále i zajištění všech veřejnoprávních povinností, které vyplývají z převodu nemovitostí:

 • sepisovaní smluv (kupní, darovací, zástavní a další) a právních analýz
 • kompletní právní servis při koupi, prodeji, nájmu, podnájmu nebo pachtu týkajících se nemovitostí
 • zřízení zástavního práva nebo věcných břemen
 • realizace práv věřitelů k zastaveným nemovitostem
 • zastupování klientů ve sporech týkajících se nemovitostí
 • poskytování advokátní úschovy kupní ceny nemovitostí, příp. nájemného a pachtovného
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem
 • převod bytů do osobního vlastnictví
 • vztahy k družstevním bytům
 • jednání s pozemkovými a katastrálními úřady

Rodinné právo

Poskytujeme právní služby a poradenství ve všech oblastech rodinného práva. Můžeme Vám pomoci v následujících věcech:

 • sepis předmanželských smluv a úpravu majetkovým vztahů mezi manžely
 • právní poradenství a zastoupení v opatrovnickém řízení
 • vedení sporů ohledně určení nebo popření otcovství
 • návrh na rozvod, zastoupení v řízení o rozvod manželství
 • vypořádání společného jmění manželů před i po rozvodu
 • zajištění pěstounské péče, osvojení a svěření dětí do péče
 • problematika vyživovací povinnosti vč. vymáhání dlužného výživného a výživného do budoucna

Smluvní právo

Naše advokátní kancelář poskytuje rozmanité právní služby týkající se uzavírání smluv. Sepisujeme, upravujeme, kontroluje a zajišťujeme uzavření různých smluvních typů. Podstatné pro nás je, aby klient byl zcela chráněn co do smluvních ujednání, a zároveň se snažíme maximalizovat užitek, který z daného právního jednání pro klienta plyne. Můžeme Vám nabídnout právní poradenství zejm. v těchto oblastech:

 • kupní smlouvy
 • darovací smlouvy
 • nájemní a pachtovní smlouvy
 • úvěrové smlouvy, smlouvy o půjčce
 • smlouvy o dílo
 • příkazní smlouvy
 • pojistné smlouvy
 • pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti
 • smlouvy o advokátní úschově při převodu vlastnického práva k nemovitostem
 • směnečné a šekové právo