OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ KANCELÁŘE


Mgr. Lucie Řeháková, advokátní kancelář jakožto správce osobních údajů, které jsou mu na základě či v souvislosti s poskytováním právních služeb klientem poskytnuty či jinak zpřístupněny, zpracovává tyto osobní údaje výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR).

Správce osobních údajů:

Mgr. Lucie Řeháková, advokát

ev. č. ČAK 16913

IČ: 04942329

Drůbežní trh 89/1, 664 91 Ivančice

rehakova@aklr.cz

Právní základ pro zpracování osobních údajů klienta:

  • smlouva o poskytování právních služeb
  • poskytování osobních údajů je povinností klienta na základě smluvního vztahu nebo příslušné právní úpravy

Účel zpracování osobních údajů:

  • poskytování právních služeb

Příjemci osobních údajů:

  • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
  • další příjemci vyplývající z poskytování právních služeb (např. notáři, soudní exekutoři, auditoři, daňoví poradci, znalci apod.)

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. dle zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů)a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Práva klienta:

Právo na přístup ke svým osobním údajům – klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud o to při splnění stanovených podmínek klient požádá.

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu (např. zip. formát). Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Klient má dále právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, to však jen v případě, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, tedy např. nikoli v případě zpracování osobních údajů ke splnění zákonné či smluvní povinnosti.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, můžepodat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro klienty, kteří chtějí využít jednoho se shora uvedených práv, jsou připraveny v kanceláři správce tištěné formuláře nazvané „Žádost subjektu údajů“, které si klienti mohou vyzvednout a přímo u správce podat. Na písemnou žádost klienta, zaslanou správci např. e-mailem, odešle správce tento formulář klientovi k vyplnění i elektronicky.

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, který je též dozorovým orgánem ve věci ochrany osobních údajů.

.