O nás

Mgr. Lucie Řeháková, advokátní kancelář je advokátní kancelář v Ivančicích, zaměřená na poskytování komplexních právních služeb ve všech oblastech českého právního řádu. Ke svým klientům řadíme právnické i fyzické osoby, které hledají právní služby v určitých specifických oblastech práva.

Právní služby poskytujeme klientům v sídle kanceláře v Ivančicích. Kancelář Mgr. Lucie Řehákové vznikla jako samostatně fungující, a to z původního advokátního sdružení Nekuda & Řeháková, advokátní kancelář, které aktivně a úspěšně poskytovalo právní služby v Ivančicích v minulých letech.

Poskytujeme právní poradenské služby zejména v oblasti občanského práva, rodinného práva, pracovního práva, obchodního práva, práva obchodních společností, práva nemovitostí, vymáhání pohledávek, exekucí, rozhodčích řízení či trestních řízení, vše včetně soudních procesů,. Jsme připraveni Vám pomoci i v oblasti správního práva. S ohledem na aktuální ekonomickou situaci poskytujeme právní poradenství v oblasti insolvence a insolvenčního řízení. Právní poradenství na nejvyšší odborné úrovni poskytujeme našim klientům s důrazem na rychlost námi odvedené práce v jejich prospěch. Rovněž se snažíme vždy promptně reagovat na požadavky klienta.


Otázky a odpovědi

1Jak bude probíhat první schůzka ?

Probereme Vaši záležitost, nastíníme Vám způsoby, jak můžeme ve vaší věci právně postupovat a jejich adekvátní cenové kalkulace. Pro efektivní vyřešení Vašeho problému Vám doporučujeme sjednat si schůzku telefonicky a přinést na ni veškeré podklady, které máte k dispozici.

2Kolik mě budou vaše právní služby stát ?

Každý případ je individuální a v případě řešení kauzy formou soudního procesu lze jen těžko odhadnout náročnost poskytovaných právních služeb. Přesto Vám připravíme cenovou nabídku, tak aby bylo možné reálně odhadnout výši odměny advokáta, a to v závislosti na složitosti případu. Pro základní představu se podívejte do záložky Ceník v horní liště webové stránky.

3Můžu Vám napsat jen e-mail nebo musím přijít osobně ?

Na příchozí e-maily a telefonáty se snažíme pružně reagovat. Na základě vašich požadavků vybereme nejvhodnější možnost řešení vaší záležitosti. Případně se telefonicky nebo e-mailem domluvíme na osobní schůzce, na které budeme moci konkrétně probrat veškeré aspekty případu, převezmeme od vás podklady a probereme s vámi cenovou kalkulaci za předpokládané právní úkony.

4Nechci, aby o mém problému kdokoliv věděl, mohu se na Vás spolehnout ?

Advokát je dle § 21 zákona o advokacii přísně vázán povinností advokátní mlčenlivosti, z tohoto důvodu jsou vaše obavy zcela zbytečné. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce klienta; má-li klient více právních nástupců, ke zproštění advokáta povinnosti mlčenlivosti je potřebný souhlasný projev všech právních nástupců klienta.

Zbavení povinnosti mlčenlivosti advokáta klientem nebo jeho právním nástupcem anebo jeho právními nástupci musí být provedeno písemnou formou a musí být adresováno advokátovi; v řízení před soudem tak lze učinit i ústně do protokolu. I poté je však advokát povinen zachovávat mlčenlivost, je-li z okolností případu zřejmé, že ho klient nebo jeho právní nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni. Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat při plnění povinností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání trestného činu.

5Jak Vás najdu a musím se objednat dopředu ?

Naše advokátní kancelář má sídlo v Ivančicích na ulici Drůbežní trh 89/1. Pro konkrétní otvírací dobu se podívejte do záložky Kontakt. Advokát může být na schůzce s klientem i mimo kancelář nebo se může účastnit soudního jednání, z těchto důvodů Vám doporučujeme sjednat si pro jistotu schůzku telefonicky nebo e-mailem.

6Co si mám sebou přinést, ať vše můžeme začít efektivně řešit ?

Na první osobní schůzku si sebou přineste veškeré listinné podklady či podklady na jiném nosiči dat.

7Je možné s Vámi spolupracovat dlouhodobě ?

Tato varianta je samozřejmě možná. Spolupráce bude probíhat kontinuálně za advokátní odměnu ve formě měsíčního paušálu. Tato podoba spolupráce je pro klienty z cenového hlediska nejvýhodnější.