Pojištění odpovědnosti advokáta

Hromadné pojištění odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie se i pro tento rok vztahuje pouze na odpovědnost advokáta za škodu, kterou způsobí v souvislosti s poskytováním právních služeb on sám, tzn., že hromadné pojištění advokátů se u advokátů vykonávajících advokacii samostatně bude vztahovat na odpovědnost za škodu, za kterou advokát sám odpovídá klientovi podle § 24 odst. 1 zákona o advokacii. Česká advokátní komora sjednává Rámcovou smlouvu ve prospěch advokátů zapsaných v seznamech vedených Českou advokátní komorou dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu usnesení představenstva ČAK ze dne 15. 9. 2009 a ze dne 15.9.2010 s pojišťovnou GENERALI. Touto smlouvou jsou pojištěni v souladu s ustanovením § 24, odst. 1 a odst. 3, § 24a, odst. 1 a §24c, odst. 1 ZA povinně všichni advokáti vykonávající advokacii samostatně, samozřejmě Mgr. Lucie Řeháková, advokátka rovněž.